Đăng ký

Giải bài 110 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

   Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Cho ví dụ minh họa đối với câu sai:

   a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

   b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương

   c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

   d) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

Hướng dẫn giải

   Giải: 

 a) Đúng;

 b) Đúng;

 c) Sai, ví dụ (-2)(-3)=6

 d) Đúng

shoppe