Đăng ký

Tính số đồng phân axit cacboxlic đơn chức no

Số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no \(C_nH_{2n}O_2\) = \(2^{n-3}\)          (2 < n < 7)