Đăng ký

Tính số triglixerit

Số triglixerit tạo bơi glixeron với các axit cacboxylic béo là: 

                  Số triglixerit  \(=\dfrac{n^2(n+1)} {2}\)