Đăng ký

Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken

Tiến hành phản ứng hidro hóa anken \(C_nH_{2n}\) từ hỗn hợp X gồm anken \(C_nH_{2n}\) và \(H_2\) (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất hidro hóa anken được tính theo công thức sau:

                            \(H\%=2-2\dfrac{M_x} {M_y}\)

 

shoppe