Đăng ký

Tính số đồng phân ancol đơn chức no

Số đồng phân ancol đơn chức no được tính theo công thức sau:

           Số đồng phân ancol  \(C_nH_{2n+2}O\) = \(2^{n-2}\)              (1 < n < 6)

shoppe