Đăng ký

Tìm công thức phân tử ancol

Công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol giữa ancol và \(O_2\) trong phản ứng cháy. Gải sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức \(C_nH_{2n+2}O_x\) cần k mol thì ta có:

                      \(n=\dfrac {2k-1+x} {3}\)                   (x

shoppe