Đăng ký

Tính phần trăm ankan

Tiến hành phản ứng tách ankan A, công thức  \(C_nH_{2n+2}\) được hỗn hợp X gồm  \(H_2\) và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng được tính theo công thức sau:

                       \(A\%=\dfrac {M_A} {M_X} - 1\)