Đăng ký

Tinh số đồng phân este đơn chức no

Số đồng phân este đơn chức no \(C_nH_{2n}O_2\) = \(2^{n-2}\)              (1 < n < 5)

shoppe