Đăng ký

Tính số đồng phân xeton đơn chức no

Số đồng phân xeton đơn chức no \(C_nH_{2n}O\) = \(\dfrac {1} {2} (n-2)(n-3)\)        ( 2< n < 7)

shoppe