Đăng ký

Tính khối lượng amino axit

Khối lượng amino axit A (chứa n nhóm \(NH_2\) và m nhóm \(COOH\)) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol  \(HCl\), sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol  \(NaOH\) được tính theo công thức sau:

              \(m_A=\dfrac{M_A(b-a)} {m}\)            \((NH_2)_nR(COOH)_M\)

Lưu ý:   +) A: amino axit \((NH_2)_nR(COOH)_m\)

              +) HCl (l:n) muối có \(M=M_A+36,5x\)

              +) NaOH (l:m) muối có \(M=M_A+22x\)

shoppe