Đăng ký

Tính số C của ancol no

Số C của ancol no hoặc ankan = \(\dfrac {n_{CO_2}} {n_{H_2O}-n_{CO_2}}\)