Đăng ký

Tính khối lượng amino axit

Khối lượng amino axit A (chứa n nhóm  \(NH_2\) và m nhóm  \(COOH\)) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol  \(NaOH\), sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol  \(HCl\)  được tính theo công thức sau:

                    \(m_A=\dfrac {M_A(b-a)} {n}\)               \((NH_2)_nR(COOH)_m\)

Lưu ý:    +) Lysin: \(NH_2(CH_2)_4CH(NH_2)COOH\)

              +) Axit glutamic: \(H_2NC_3H_5(COOH)_2\)