Đăng ký

Tính khối lượng ancol đơn chức no

Khối lượng ancol đơn chức no (hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no) theo khối lượng \(CO_2\)và khối lượng \(H_2O\) được tính theo công thức sau:

                           \(m_{ancol}=m_{H_2O}-\dfrac{m_{CO_2}} {11}\)

Lưu ý: Khối lượng ancol đơn chức (hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no) còn được tính như sau:

                          \(m_{ancol}=18n_{H_2O}-4n_{CO_2}\)

shoppe