Đăng ký

Xác định công thức phân tử ankan

Tiến hành phản ứng tách V(I) hơi ankan A, công thức \(C_nH_{2n+2}\) được V' hơi hỗn hợp X gồm \(H_2\) và các hiđrocacbon thì công thức phân tử của ankan A được xác định theo công thức sau:

                            \(M_A=\dfrac {V'} {V} M_X\)