Đăng ký

Tính số đi, tri, tetra..., n peptit

Số đi, tri, tetra..., n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm X amino axit khác nhau:

                            Số n  \(peptit_{max}=x^n\)

shoppe