Đăng ký

Tính số đồng phân anđehit đơn chức no

Số đồng phân anđehit đơn chức no \(C_nH_{2n}O\) = \(2^{n-3}\)        (2 < n< 7)

shoppe