Đăng ký

Tính số đồng phân ete đơn chức no

Số đồng phân ete đơn chức no \(C_nH_{2n}O\) = \(\dfrac {1} {2} (n-1)(n-2)\)       (2

shoppe