Đăng ký

Tính số đồng phân amin đơn chức no

Số đồng phân amin đơn chức no \(C_nH_{2n+3}N=2^{n-1}\)            (n < 5)

shoppe