Đăng ký

Xác định công thức phân tử anken

Công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và  \(H_2\) trước và sau khi dẫn qua bột  \(Ni\) nung nóng được xác định như sau:

            \(n=\dfrac{(M_2-2)M_1} {14(M_2-M_1)}\)           (Phản ứng hiđro hóa)

 

Lưu ý:   +) \(M_1\) là phân tử khối hỗn hợp anken và \(H_2\) ban đầu

             +) \(M_2\) là phân tử khối hỗn hợp sau phản ứng, không làm mất màu dd \(Br_2\) 

             +) Công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hóa là:

                                   \(n=\dfrac{(M_2-2)M_1} {7(M_2-M_1)}\)

shoppe