Đăng ký

Tính số ete

Số ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức là:

           Số  \(ete=\dfrac{n(n+1)} {2}\)

shoppe