Đăng ký

Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit

Tiến hành phản ứng hidro hóa andehit đơn chức no \(C_nH_{2n}O\) từ hỗn hợp hơi X gồm andehit  \(C_nH_{2n}O\) và \(H_2\) (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất phản ứng hidro hóa được tính theo công thức sau:

                            \(H\%=2-2\dfrac{M_x} {M_y}\)