Đăng ký

Tính khối lượng muối sunfat

Khối lượng muối sunfat  thu được khi hòa tan hết hh kim loại bằng H2SO4 đặc nóng, giải phóng SO2  được tính theo công thức sau:

                        \(m_{muối}=m_{kl}+96n_{SO_2}\)