Đăng ký

Tính khối lượng muối nitrat kim loại

Khối lượng muối nitrat thu được khi cho hh kim loại vào HNO3 ( không có sự tạo thành NH4NO3)  tính theo công thức sau: 

              \(m_{muối}=m_{kl}+62(3n_{NO}+n_{NO_2}+8n_{N_2O}+10n_{N_2})\)

Lưu ý:  +) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

             +) Nếu có sự tạo thành \(NH_4NO_3\) thì cộng thêm vào \(m_{NH_4NO_3}\)có trong dd sau phản ứng. Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron.

             +) Chú ý khi tác dụng với \(Fe^{3+}\)\(HNO_3\) phải dư.

shoppe