Đăng ký

Tính khối lượng Fe3O4 dẫn qua CO

Khối lượng \(Fe_3O_4\) khi dẫn khí \(CO\) qua, nung nóng một thời gian, rồi hòa tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng \(H_2SO_4\) đặc, nóng, dư được khí \(SO_2\) là duy nhất được tính theo công thức sau:

                         \(m=\dfrac {232} {240}(m_x+16n_{SO_2})\)

Lưu ý: Khối lượng \(Fe_2O_3\) khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hòa tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng \(H_2SO_4\) đặc, nóng, dư, được khí \(SO_2\) là duy nhất:

                           \(m=\dfrac{160} {160} (m_x+16n_{SO_2})\)   

shoppe