Đăng ký

Xác định kim loại M

Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính(Zn, Cr,Sn,Pb,Be) dựa vào phản ứng dd \(M^{n+}\) với dd kiềm. Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính(Zn, Cr,Sn,Pb,Be) thì số mol \(H^+\) dùng để kết tủa \(M(OH)_n\) xuất hiện tối đa sau đó tan ra vừa hết cũng được tính nhu sau:

                                                         \(n_{OH^-}=4n_{M^{n+}}=4n_M\)

shoppe