Đăng ký

Tính pH cua dd axit yếu HA

Ta có công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA như sau:

                \(pH=-\dfrac{1} {2} (log K_a+loagC_a) \) hoặc  \(pH=-log(\alpha C_a)\)

Lưu ý: Công thức này đúng khi \(C_a\) không quá nhỏ (\(C_a\) > 0,01 M)

shoppe