Đăng ký

Tính khối lượng muối

  Khối lượng muối thu được khi cho hh sắt và các oxit sắt vào HNO3 dư giải phóng NO được tính theo công thức sau:                    

                            \(m_{muối}=\dfrac{242} {80} (m_{h^2}+24n_{NO})\)

shoppe