Đăng ký

Tính khối lượng muối clorua

Khối lượng muối clorua thu được khi hòa tan hết hh oxit kim loại bằng dd HCl giải phóng H2 được tính theo công thức sau:

                \(m_{sunfat}=m_{h^2}+27,5n_{HCl}\)

shoppe