Đăng ký

Tính khối lượng sắt ban đầu

Khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hh rắn X. Hòa tan hết rắn X trong \(HNO_3\) loãng dư được \(NO_2\) được tính theo công thức sau:

                             \(m_{Fe}=\dfrac {56} {80}(m_{h^2}+24n_{NO})\)

shoppe