Đăng ký

Tính số mol H2SO4 đặc, nóng

Số mol \(H_2SO_4\) đặc, nóng cần dùng để hòa tan 1 hỗn hợp kim loại dụa theo SO2 duy nhất được tính theo công thức sau:

                    \(n_{H_2SO_4}=2n_{SO_2}\)