Đăng ký

Tính khối lượng Fe3O4 dẫn qua CO

Khối lượng \(Fe_3O_4 \) dẫn qua khí \(CO\), nung nóng một thời gian, rồi hòa tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng \(HNO_3\) loãng dư được khí \(NO\) duy nhất được tính theo công thức sau:

                         \(m=\dfrac {232} {240}(m_x+24n_{NO})\)

Lưu ý: Khối lượng \(Fe_2O_3\) khi dẫn qua khí \(CO\), nung nóng một thời gian, rồi hòa tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng \(HNO_3\) loãng dư được khí NO duy nhất:

                         \(m=\dfrac {160} {160}(m_x+24n_{NO})\)

shoppe