Đăng ký

Tính khối lượng muối

Khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hh gồm Fe,FeO,\(Fe_2O_3\),\(Fe_4O_4\)bằng \(HNO_3\) đặc nóng dư giải phóng khí \(NO_2\)được tính theo công thức sau:

                          \(m_{muối}=\dfrac{242} {80} (m_{h^2}+8n_{NO_2})\)

Lưu ý: Dạng toán này, \(HNO_3\)phải dư để muối thu được là Fe(III). Không được nói \(HNO_3\)đủ vì Fe dư sẽ khử \(Fe^{3+}\)về \(Fe^{2+}\):

           Nếu giải phóng hỗn hợp NO và \(NO_2\) thì công thức là 

                          \(m_{muối}=\dfrac{242} {80} (m_h^2+8n_{NO_2}+24n_{NO})\)

 

shoppe