Đăng ký

Tính khối lượng muối sunfat

Khối lượng muối sunfat thu được khi hòa tan hết hh kim loại bằng \(H_2SO_4\)đặc nóng giải phóng \(SO_2\),S,\(H_2S\)được tính theo công thức sau:

               \(m_{muối}=m_{kl}+96(n_{SO_2}+3n_S+4n_{H_2S})\)

shoppe