Đăng ký

Tính khối lượng muối sunfat

Khối lượng muối sunfat thu được khi hòa tan hết hh oxit kim loại bằng H2SO4 loãng giải phóng H2 được tính theo công thức sau:

                \(m_{sunfat}=m_{h^2}+80n_{H_2SO_4}\)

shoppe