Đăng ký

Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu

Khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết rắn X trong \(HNO_3\) loãng dư được \(NO_2\) được tính theo công thức sau:

 

                   \(m_{Fe}=\dfrac{56} {80} (m_{h^2}+24n_{NO})\)