Đăng ký

Tính khối lượng muối

Khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe,FeO,\(Fe_2O_3\),\(Fe_3O_4\) vào \(H_2SO_4\) đặc nóng dư giải phóng khí \(SO_2\) được tính theo công thức sau:

\(m_{muối}=\dfrac{400} {160} (m_{h^2}+16n_{SO_2})\)