Đăng ký

Tính số mol HNO3

Số mol \(HNO_3\) cần dùng để hòa tan hõn hợp kim loại được tính theo công thức sau:

\(n_{HNO_3}=4n_{NO}+2n_{NO_2}+10n_{N_2O}+12n_{N_2}+10n_{NH_4NO_3}\)

 

Lưu ý:        +) Không tạo ra khí nào thi số mol khí đo bằng 0.

                  +) Giá trị \(n_{HNO_3}\)không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp.

                  +) Chú ý khi tác dụng với \(Fe^{3+}\)vì Fe khử \(Fe^{3+}\)về \(Fe^{2+}\)nên số mol \(HNO_3\)đã dùng để hòa tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ \(HNO_3\) dư bao nhiêu %.