Đăng ký

Tính thế tích khí NO( hoặc NO2)

Thể tích khí \(NO\) (hoặc \(NO_2\)) thu được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm( hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tác dụng với \(HNO_3\) được tính theo công thức sau:

                                    \(n_{NO}=\dfrac {1} {3}[3n_{Al}+(3x-2y)n_{Fe_xO_y}]\)

                                    \(n_{NO_2}=3n_{Al}+(3x-2y)n_{Fe_xO_y}\)

shoppe