Đăng ký

Tính hiệu suất phản ứng

Hiệu suất phản ứng tổng hợp \(NH_3\) được tinh theo công thức sau:

(Tổng hợp \(NH_3\) từ hỗn hợp gồm \(N_2\) và \(H_2\) với tỷ lệ mol tương ứng là 1:3)

                     \(H\%=2-2\dfrac{M_x} {M_y}\)

(Với X là tỉ khối ban đầu và Y là tỉ khối sau)

Lưu ý: % \(V_{NH_3}\) trong Y được tính:

                     \(\% V_{NH_3}=\dfrac { M_y} {M_x} -1\)

            Nếu cho hỗn hợp X gồm a mol \(N_2\)  và b mol \(H_2 \) với b=ka(k (3) thì:

                       \(\dfrac {M_x} {M_y}=1 - H\%(\dfrac {2} {k+1})\)