Đăng ký

Tính khối lượng muối clorua

Khối lượng muối clorua thu được khi hòa tan hết hỗn hợp kim loại bằng đ HCl vừa đủ được tính theo công thức sau:

\(m_{clorua}=m_{h^2}+35,5n_{HCl}\)

shoppe