Đăng ký

Giải bài 5.1 Trang 17- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Khối lượng của hộp mứt.