Đăng ký

Giải bài 5.4 Trang 18 - Sách bài tập Vật lí 6

Có thể dùng cân đo để cân một vật như sau:

Bước 1: Đặt vật cần cân lên đĩa cân, đọc số chỉ kim cân.

Bước 2: Thay vật cần cân bằng một số quả cân có khối lượng thích hợp sao cho kim cân chỉ đúng giá trị cũ.

Vậy tổng khối lượng các quả cân trên đĩa chính là khối lượng của vật đem cân.