Đăng ký

Giải bài 5.7 Trang 18 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Khối lượng của thịt trong hộp.