Đăng ký

Giải bài 5.14 Trang 19 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. 1,00kg.