Đăng ký

Giải bài 5.11 Trang 19- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. Trong khoảng từ 100g đến 200g.