Đăng ký

Giải bài 5.6 Trang 18 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. mg.