Đăng ký

Giải câu 11 Trang 20 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Hinh 5.3: Cân y tế.                             Hình 5.4: Cân tạ.

Hình 5.5: Cân đòn.                             Hình 5.6: Cân đồng hồ.