Đăng ký

Giải bài 5.3 Trang 17 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: 

\(10^T\) nghĩa là tổng khối lượng của xe và hàng hóa nhỏ hơn 10 tấn.

\(20^{km}\) có nghĩa là vận tốc của xe nhỏ hơn 20km một giờ.

\(3,7^m\) có nghĩa là chiều cao tối đa của xe nhỏ hơn 3,7m.

Giải: 

a) C                   b) B                c) A

d) B                   e) A                 g) C