Đăng ký

Giải bài 5.10 Trang 18 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị khối lượng ứng với số chỉ của con mã.