Đăng ký

Giải bài 5.5 Trang 18 - Sách bài tập Vật lí 6

Có thể kiểm tra cân bằng cách như sau: dùng quả cân đặt lên đĩa cân, so sánh giá trị của quả cân với chỉ số của cân.Từ đó đánh giá độ chính xác của cân.

Lưu ý: Có thể thay quả cân bằng một số vật có khối lượng đã biết.